AVÍS LEGAL

 

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem:

El titular de la web és Grup Esplai Parroquial (GEP), amb domicili a Vilafranca del Penedès, Pl. Jaume I,13, CIF: Q0800311C membre del Moviment d’Esplais Cristians Catalans.  Telèfon: 684413995  

Correu electrònic de contacte: gepvilafranca@gmail.com

2.- PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

2.1.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 us informem de:

2.1.1.- Identificació de responsables:

El responsable del tractament és el Grup Esplai Parroquial (GEP) amb les dades de contacte que consten a l’apart 1 d’aquest avís.

El delegat de protecció de dades és la comissió Arxiu de l’Esplai. Podeu contactar amb aquesta comissió al correu electrònic arxiu.gepvilafranca@gmail.com 

2.1.2.- Finalitats de tractament i base jurídica

2.1.2.1.- Finalitat general

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb els responsables del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat dels responsables del tractament.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal, quan sigui necessari. 

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb els responsables del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

2.1.2.2.- Tractament d’imatges.

Els responsables del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o altres espais de difusió pública d’informació com són: la mateixa web, les xarxes socials on el Gep Vilafranca disposi de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa. 

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la mateixa imatge.

Article 8

 1. No es reputaran, amb caràcter general, intromissions il·legítimes les actuacions autoritzades o acordades per l’Autoritat competent d’acord amb la llei, ni quan predomini un interès històric, científic o cultural rellevant.
 2. En particular, el dret a la mateixa imatge no impedirà:
  1. a) La seva captació, reproducció o publicació per qualsevol mitjà, quan es tracti de persones que exerceixin un càrrec públic o una professió de notorietat o projecció pública i la imatge es capti durant un acte públic o en llocs oberts al públic.
  2. b) La utilització de la caricatura d’aquestes persones, d’acord amb l’ús social.
  3. c) La informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d’una persona determinada aparegui com a merament accessòria.

Les excepcions contemplades en els paràgrafs a) i b) no seran d’aplicació respecte de les autoritats o persones que exerceixin funcions que per la seva naturalesa necessiten l’anonimat de la persona que les exerceixi.

2.1.3.- Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

 • El personal degudament autoritzat per la direcció dels responsables del tractament.
 • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
 • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

 

2.1.4.- Termini de conservació de la informació.

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

2.1.5.- Drets com a afectat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a què les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu. 

2.1.6.- Dret de reclamació

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

2.1.7.- Obligacions de l’afectat

L’afectat/da ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

2.1.8.- Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas, l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2.2. CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de l’Arxiu del Gep Vilafranca que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

2.3. SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

2.4. – US D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

3. NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

3.1. GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i altres eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

 1. a) La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
 2. b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
 3. c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
 4. d) La protecció de la joventut i de la infància.
 5. e) El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
 6. f) El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.
 7. g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

3.2. PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu, però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

 • Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
 • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El titular del domini es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de la direcció del centre.

En qualsevol cas, el titular del domini no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3.3. ÚS DE CONTRASENYES.

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. 

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El titular del domini és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de la direcció del centre.

5. RESPONSABILITAT

El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

El titular del domini es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

6. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

El Grup Esplai Parroquial pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el titular del domini i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui a Barcelona.